HISTORY

Nayon ng Del Remedio ang naging sadsaran ng mga tao at mangangalakal buhat sa mga karatig bayan na patungo sa Bay. Del Remedio ang naging sadsaran ng mga kariton, kalesa ta kabayong tigib ng mga kalakal na dadalhin sa Bay patungong Maynila. Sa unang nayon ito sila humihinto upang ipahinga ang pagod nilang katawan bago nila salungatin ang mahabang pag-aahon sa may gilid ng Bundok Ubababes patungong Bay.

Gayon din, sa kanilang pagbabalik mula sa hangganan ng Caluan at San Pablo. Dito rin nila pinapahinga ang kanilang pagod na mga hayop na kargahero o taga-hila ng kanilang kalakal upang makabawi sa lakas para sa hinaharap pang paglalakbay.

Back

Next